MATRICULA’T

Procediment d’Inscripció matrícula i pagament en línia:

  1. 1Omplir Formulari d’Inscripció
    Descarregar formulari
  2. 2Efectuar el pagament de la matrícula en línia.
    Pagament en línia 50% dte: 30 € (20€ de matrícula + 10€ de material)
  3. 3Documents que s’han de presentar abans de l’inici de curs:
    – Formulari d’inscripció signat
    – Dues fotografies carnet
    – Autorització drets d’imatge signada
    – Sol·licitud recollida Forn d’Anells (P4 a 4rt), si s’escau
    – Comprovant pagament de la matrícula
    – Carnet de família nombrosa especial o monoparental, si s’escau
    – Fotocopia carnet de l’UDG (si s’escau)